Cổng Thông Tin Du Học Tỉnh Osaka

Tin tức Osaka

Thông tin về Osaka được chia làm 3 danh mục như dưới đây:

「Tin tức Osaka」 Tin tức mới nhất ở 4 vùng của Osaka

「Tin tức của các trường」Thông tin từ các trường tại Osaka

「Phỏng vấn sinh viên」Kinh nghiệm của các bạn du học sinh tại Osaka

Hãy tham khảo nhưng thông tin của chúng tôi nhé!