Cổng Thông Tin Du Học Tỉnh Osaka

Osaka Prefecture University

Công lập
Đại học

1-1, Gakuen-cho, Naka-ku, Sakai, 599-8531, Osaka, Japan

072-254-9962

Trang chủ: